VAROVANJE ŠOLE IN VARNOST UČENCEV

1. Vhod v šolo je samo glavni. Šola je odprta od 7.00 do 19.00.
Ure pouka so praviloma od 13.00 do 19.00. Individualni pouk pri instrumentu poteka praviloma dva krat tedensko po 30 minut, skupinski 45, 60 ali 90 minut.
2. Delovni čas tajništva je od 7.00 do 15.00. Za sestanek pri ravnateljici se je potrebno predhodno najaviti.
3. Učenci, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka oz. čakajo po instrumentalnem pouku na nauk o glasbi in obratno, se smejo zadrževati v avli šole, kjer so za to predvideni stoli in miza in ne smejo motiti pouka.
4. Učenci se pred vstopom v učilnico sezujejo in postavijo čevlje na določeno mesto. Garderobo hranimo v zgornjih prostorih pred učilnicama za nauk o glasbi. V učilnico za nauk o glasbi učenci vstopajo v copatih. Hoja po šoli je možna v čevljih, ki morajo biti ob vstopu v šolo dobro obrisani.
5. Za predmete, ki jih učenci prinašajo v šolo, učenci sami odgovarjajo za njih. Najdeni predmeti se nahajajo v tajništvu.
6. Vsaka uporaba šolskih prostorov izven urnika mora biti najavljena v tajništvu glasbene šole.
7. V šoli in njeni okolici je prepovedano kajenje in pitje alkohola.

NAVODILA ZA RAVNANJE ŠOLE V PRIMERU IZREDNIH RAZMER IN OKOLIŠČIN
1. Izredne razmere, ki lahko nastopijo, so lahko:
– težave z električno energijo
– požar,
– potres,
– alarm,
– druge izredne razmere (poplava…).
V navedenih primerih je potrebno najprej poskrbeti za varnost oseb (v skladu z navodili o ravnanju v primeru nesreč)- pokliče se CENTER ZA OBVEŠČANJE-112.
Ko je zagotovljena varnost oseb, se ugotavlja ali je možno nemoteno izvajati pouk. Praviloma vedno o tem odloča ravnatelj.
2. V primeru požara je treba ravnati po Pravilniku o požarni varnosti.
3. V primeru potresa so postopki ukrepov podobni kot pri požaru.
4. V primeru kršitve hišnega reda obstajajo določeni ukrepi za učence in zaposlene na šoli.
Kadar so kršitelji reda v šoli zunanji obiskovalci, ki povzročijo škodo v stavbi ali njeni okolici, se pokliče policijsko postajo 113.

DRŽAVNI PREDPISI

 

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV KANDIDATOV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

 

Tatjana Šolman
RAVNATELJICA