Šolska knjižnica je vodena s pomočjo programskega paketa GIG. Posebnost knjižnične zbirke je njena specifična vsebina. Sestavlja jo večinoma notno gradivo
veliko je tudi drugega neknjižnega gradiva (CD, DVD).
Od leta 2011 je v knjižnici vzpostavljena nova postavitev. Knjižnica je organizirana po instrumentalnih oddelkih (note so razporejene po instrumentih).

Šola razpolaga z zbirko notnega gradiva in instrumenti, ki se smejo izposoditi. Izposoja instrumentov poteka ob začetku šolanja, ko starši še niso prepričani v nadarjenost in vztrajnost svojega otroka. Šola ob začetku šolanja pomaga z razpoložljivimi instrumenti in notno literaturo. Starši so dolžni tudi poskrbeti za določene notne zbirke in učbenike za nauk o glasbi ali določen instrument.

Učenci morajo ob izposoji instrumenta šoli zagotoviti, da bodo z njim vestno ravnali. V primeru, da učenec-ka ne ravna skrbno z instrumentom, so starši dolžni kriti vse stroške popravila.

Bibliotekarka: Vanja Žgajner, mag. inf. ved.

Uradne ure:
četrtek: 13.00-15.00

Cilji, naloge in poslanstvo glasbene šolske knjižnice na Glasbeni šoli Rogaška Slatina:

Cilji:

– podpiranje ciljev GŠ Rogaška Slatina;
– integracija šolske knjižnice v življenje in delo šole;
– vključevanje v učni in vzgojni načrt šole z ustreznim izborom knjižničnega gradiva in z ustreznim programom dela;
– opravljanje nalog v skladu s potrebami in za potrebe vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa;
– vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice in njenih storitev.

Naloge:

– sistematično zbiranje, strokovna obdelava, urejanje, hranjenje, izposoja, arhiviranje in predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice;
– motiviranje za uporabo knjižnice in knjižničnega gradiva za šolske in druge potrebe;
– sodelovanje pri oblikovanju in izpeljavi različnih projektov, raziskovalnem delu, prireditvah …

Poslanstvo

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, notno grdivo in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleči in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik in formatov na različnih nosilcih.

Knjižnično osebje podpira uporabo notnega gradiva in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih knjig. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učno gradivo in metode dela.

Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti, ne glede na starost, raso, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status. Posebne storitve in gradiva so zagotovljena tistim, ki ne morejo uporabljati rednih knjižničnih storitev in gradiv.

(Povzeto po IFLA/UNESCO, Manifest o šolskih knjižnicah, prirejeno za našo glasbeno šolo.)